Notulen vergadering VDVV 24-03-2015

Ingekomen Post

-Evaluatieverzoek NL-doet: Wim vult deze in.

-Uitnodiging theatervoorstelling sociaal domein

Notulen + actiepunten vorige vergadering

Notulen worden goedgekeurd. Sandra plaatst ze op de site. Actiepuntenlijst is weer actueel. Actiepuntenlijst gemeente is aangevuld. Bij voldoende punten nodigen we Piet Kleingeld uit om aan te schuiven bij de vergadering.

Herinrichting Hoofdstraat

De gemeente heeft de eerste schets gezien en is positief. Volgende stap is dat aanwonenden uitgenodigd worden voor een inloop-/ inspraakavond. ‘Hoofdstraat-groep’  heeft hiervoor een brief opgesteld en rondgebracht. Sandra mailt Harm Harmsen om te vragen school hiervoor ook uit te nodigen.

De staat van de Hoofdstraat buiten de bebouwde kom (zowel richting Ulft als in Veldhunten) is erg slecht. Wordt dit ook meegenomen in het proces? Bewoners kunnen dit ook zelf aangeven via meldpunt op de website bij gemeente.

Open dag Pius X: evaluatie

De open dag was geslaagd. Er ging een positieve sfeer en bezoekers waren enthousiast. Er waren niet veel bezoekers van ‘ buitenaf’, maar school en wij zijn erg tevreden over het positieve beeld dat we in de media en tijdens de open dag hebben laten zien en wat zich nu rondspreekt.

Mocht dit vaker op deze wijze worden georganiseerd, dan zullen de activiteiten in ‘t Dorpshuus anders vormgegeven moeten worden. Bezoekers moeten meer uitgenodigd worden naar ‘t Dorpshuus te komen / een activiteit in ‘t Dorpshuus te komen doen. Het weer was helaas ook niet uitnodigend om richting Dorpshuus of Groene Belevingsruimte te lopen.

Jong-Inn V-V

I.v.m. de toneeluitvoering hebben de Jong-Inn van maart geannuleerd via Twitter en FB.

Met het activiteitenplatform gaan we bespreken of we een Jong-Inn/Koningsnacht kunnen organiseren op 26 april.

Discussie-avond ‘Kernachtig Oude-Ijsselstreek’

Er is een eerste overleg geweest met Silvolds Belang, VDVV en de Statengroep. De Statengroep zal het e.e.a. uitwerken en een aanbod rondmailen. Naar aanleiding hiervan volgt een nieuw overleg en zal ook de gemeente weer betrokken worden.

Status Möll

Joris gaat nogmaals naar Piet mailen met de vraag naar de laatste stand van zaken

Website

Waar plaatsen we nieuws voor bewoners dat we via de gemeente ontvangen? Joris gaat hiervoor een aparte categorie ‘gemeentenieuws’ maken.

De nieuwe cookie-wet is van kracht geworden. Dit betekent dat niet meer telkens hoeft worden vermeld dat er gebruik wordt gemaakt van cookies. Het verzamelen van informatie voor de interne-evaluatie van de website is hiermee makkelijker geworden. Joris gaat zich hier verder op oriënteren.  

Activiteitenplatform

We zullen binnenkort even bij elkaar moeten gaan zitten om de invulling van onze samenwerking te bespreken.

Buitenham

Jeroen is bij de vergadering van de Buitenham geweest. Zie notulen Buitenham.

Groene Belevingsruimte

Woensdag 25 maart is er een bijeenkomst van vrijwilligers die interesse hebben in een dorpstuintje bij de Groene Belevingsruimte. Wim heeft dit voorbesproken met Jan Aalders.

Rondvraag

-De boekjes die een aantal jaar gemaakt zijn voor nieuwe bewoners van V-V zijn bijna op en zijn ondertussen ook verouderd. De website geeft het meest actuele beeld van V-V. Is het een idee om een welkomskaart te maken met de uitnodiging op de website te kijken? Joris en Sandra pakken dit op.

-Wat is de status van de aanleg van glasvezel in V-V? Kunnen we kosten/lasten delen tussen binnen en buitengebied? Joris neemt hierover contact op met Piet.

-Wanneer jaarvergadering? Voorlopig plannen we deze op 27 mei.

Datum volgende vergadering

20 april 19.30u

Delen