Notulen

vergadering Bestuur VDVV Varsselder

Datum : Donderdag 6 juli

Locatie : Lucy de Pavert

Aanwezig: Wim, Jelle Lucy

Afgemeld: Gwenda

notulist: Lucy

Opening & mededelingen :

 • DBO vergadering Nieuwe datum is 2 oktober. Gwenda navragen of zij ook wil gaan. Wim kijkt na of het past in zijn agenda. Lucy heeft datum gereserveerd ( afhankelijk van vakantie )

 

Besproken lopende zaken of gesprekken welke er hebben plaatsgevonden

 

Woningbouw: gesprek gemeente heeft plaats gevonden, en er is verslag van gemaakt.

 • Locatie Dierenweide Onduidelijkheid tussen bestuur dierenweide en Paul Rabelink. Bestuur VDVV zal navraag doen bij Paul wat de huidig status is
 • Plan Koops : Ter inzage is afgerond. Bouwbedrijf is gestart met beantwoording van de opmerkingen. Vervolgens gaat dit naar de gemeente en zij bekijken of dit afdoende is om het bestemmingsplan vast te stellen. Dit zal door de raad gebeuren.
 • Hoofdstaart de Zon: loopt maar voortgang is niet bekend
 • Vicarisweg: Geen informatie wat de voortgang hierin is.
 • Balkstraat: loopt zal medio 2023 starten met bouwen.

           

Vraag vanuit Stichting Achterhoek in Beweging voor mogelijk bezoek aan Varsselder – Veldhunten als een “Parel” die bezocht kan worden.

Nog onzeker of er inderdaad Varsselder- Veldhunten wordt bezocht.

Op agenda volgende vergadering.

Jelle verzoek eventueel 20 september in agenda te reserveren.

Informatie boekje Varsselder-Veldhunten inhoudelijk vernieuwen en digitaal maken.

Wim heeft Sandra gevraagd om hier over na te denken.

Zou goed zijn om dit in combinatie te doen met welkomstbrief voor nieuwe bewoners.

Lucy al actie doen welkomstbrief en contact opnemen met Sandra.

Samenstelling bestuur: Er komt geen reactie buiten Jocye voor nieuwe leden. Daarom proberen steeds meer in projecten te werken en mensen betrekken.

Voor vergadering 13 september Joyce uitnodigen Actie Jelle

Jaarvergadering: datum vastgesteld 11 oktober.

Veilig Buitengebied zal presentatie doen op die datum Actie Lucy datum doorgeven.

Verder berichten en vragen voor aanwezigheid:

Pius de x school

Stichting Buitenham

Dorpshuus

Dierenweide

Kerkbestuur

Sonja ( gebied makelaar) Actie Lucy informeren over de datum

Werken met windows 365: Jelle zal aanvraag doen. Lucy stuurt voorbeeld op naar Jelle

Rondvraag en WVTK

 • Planning vergaderingen 2023
 • 17 mei
 • 21 juni
 • 13 september

            Jaarvergadering 11 oktober

 • 18 oktober
 • 22 november
 • Actuele lijst sponsoren VDVV: actie Lucy zal de lijst opstellen en voorbeeld brief. Stemt met Wim brief en werken met boekhoudsysteem af.
 • Overkapping kerk – kroeg en probleem Kettingen Pakken Jelle en Wim op.
 • Spandoek najaar: Jelle stuurt nog 1 maal reminder voor spandoek informatie.
 • CD met foto’s en informatie: zal Jelle naar Wim sturen( of brengen)
 • Website aanpassen: actie loopt Nienke Schepers is hiervoor benaderd.
 • Idee aanschaf parachute voor VDVV/ Dorpshuus wordt verder uitgedacht Actie Jelle