Back to Top

Privacy Statement

 1.  Algemeen
  ‘Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV)’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
  In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ‘VDVV’.
 2.  Wat zijn persoonsgegevens?
  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.
 3. Verwerkt ‘VDVV’ persoonsgegevens?
  Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
  1. Leden van ‘VDVV’ (NAW-gegevens, e-mailadres, IBANrekeningnummer en contributiebedrag);
  2. Bestuursleden van ‘VDVV’ (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
  3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer);
  4. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van ‘VDVV’ (naam, e-mailadres );
  5. Websitebeheerders voor delen van de dorpswebsite www.varsselderveldhunten.nl
  (Naam, e-mailadres, wachtwoord om in te loggen op dorpswebsite en i.v.t. e-mailaccount @varsselderveldhunten.nl)
  6. Personeelsgegevens vallen onder de Arbowet.
 4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
  De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:
  1. Leden: De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de penningmeester van ‘VDVV’ en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. Elke keer dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-up wordt in een beveiligde cloud opslag bewaard.
  2. Bestuursleden en contactpersonen: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van ‘VDVV’. Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord beveiligde computer met adequate virusbescherming en als back-up een cloud opslag;
  3. Websitebeheerders: Deze gegevens worden beheerd door de webmaster van de website. Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord beveiligde computer met adequate virusbescherming en als back-up een cloud opslag;
 5. Waarvoor verwerkt ‘VDVV’ deze gegevens?
  De persoonsgegevens die ‘VDVV’ verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren;
  2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
  3. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van thema’s die voor ‘VDVV’ van toepassing zijn;
  4. Websitebeheerders: Deze gegevens worden vastgelegd om de website te kunnen beheren en beveiligen en mensen toegang te geven tot bepaalde (onder)delen hiervan.
 6. Verwerkt ‘VDVV’ ook bijzondere persoonsgegevens?
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ‘VDVV’ verwerkt deze gegevens niet.
 7. Hoe gaat ‘VDVV’ met mijn persoonsgegevens om?
  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.
 8. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
  Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:
  1. Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de bestuursleden van ‘VDVV’;
  2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden van ‘VDVV’;
  3. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden van ‘VDVV’;
  4. Websitebeheerders: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de webmaster van ‘VDVV’;
 9. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.
 10. Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is ‘VDVV’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 11. Kan ik zien welke gegevens ‘VDVV’ van mij verwerkt?
  U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of (voor websitebeheerders) de webmaster van ‘VDVV’ om deze gegevens in te zien. De secretaris is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , de webmaster is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 12. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
  Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van ‘VDVV’, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 13. Wijzigingen
  ‘VDVV’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van ‘VDVV’ te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/vdvv/privacy-statement