Voortgang Woon wensenonderzoek uitgevoerd door DKK Gelderland

Op 16 december 2020 organiseerde Vereniging Dorpsbelangen V-V noodgedwongen een digitale terugkoppeling middels een interactieve livestream. Deze avond was een groot succes. Tijdens deze avond zijn onderstaande vier locaties binnen de wooncontour Varsselder en één locatie herbestemming zaal De Zon in Veldhunten benoemd.

De werkgroep Wonen van VDVV heeft voorafgaand aan deze informatieavond per locatie de plussen en minnen en haar voorkeur aangegeven.

Op het eind van deze informatieavond is aangegeven dat wie alsnog belangstelling had zich kon aanmelden voor 1 januari bij de procesbegeleider Peter van Heek( DKK Gelderland). Van deze optie is volop gebruik gemaakt. Alle belangstellenden hebben een interesseformulier toegestuurd gekregen en ingevuld. Hierop hebben zij aangegeven hun voorkeurslocatie en type woning. Op basis van de aanmeldingen mogen we stellen dat het Woonwensenonderzoek een groot succes is en duidelijk aantoont met namen en rugnummers dat er behoefte aan woningen is ( starters / senioren).

Concept Woonprogramma, mogelijke locaties

In het concept Woonprogramma Varsselder-Veldhunten 2021-2025 van DKK worden 5 locaties benoemd. Vanaf de start van het traject Visie op wonen kleine kernen in V-V lag bij de betrokken partijen de focus op de potentie van het zg. 3e voetbalveld, ofwel de dierenweide. Tijdens de inventarisatie zijn daar, in de kern van Varsselder, 2 locaties met potentie bij gekomen op gronden van resp. Koops (bij Hoofdstraat 55) en Freriks (hoek Pastoor Balkstraat/Vicarisweg). Later is daar de kavel met bestemming Groen aan de Weverstraat bij gekomen. In Veldhunten is er, aanvankelijk buiten het traject kleine kernen om, het initiatief De Zon bij gekomen. De gemeente heeft aangegeven richting de initiatiefnemer van dit plan dat medewerking afhangt van de woningbehoefte die blijkt uit de inventarisatie.

locaties woningbouw

Locatie 1 Dierenweide / locatie 2 Koops / locatie 3 Past. Balkstraat / locatie 4 Weverstraat / locatie 5 “de Zon”

 

Hoe nu verder?

Op basis van voorgaande heeft de procesbegeleider Peter van Heek   ( DKK Gelderland) een inventarisatie gemaakt. Hieruit blijkt dat de gewenste doorstroming op gang kan komen, maar dat vereist van partijen medewerking. Wordt een woning direct op Funda te koop gezet of eerst aan woningzoekenden vanuit Woonwensenonderzoek aangeboden?   

Als VDVV hebben we ondertussen bij de gemeente ook de vraag neergelegd hoe zij transparantie in toewijzing kunnen borgen en hoe we kunnen borgen dat belangstellenden uit /directe binding met Varsselder-Veldhunten voorrang hebben.

Afgelopen week zijn er gesprekken geweest binnen de ambtelijke organisatie en verantwoordelijk wethouder over hoe nu verder met de woningbouwprojecten in Varsselder-Veldhunten.

De inzet van het woningbouwbeleid van de gemeente is prioriteit te geven aan het bouwen voor de doelgroepen starters en senioren. Uit de inventarisatie van DKK Gelderland in opdracht van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten is gebleken dat vanuit deze doelgroepen inderdaad ruime vraag bestaat. Daarnaast blijkt ook vraag vanuit doorstromers. Daarbij de opmerking dat het bouwen voor starters niet eenvoudig is gezien de hoge kwaliteitseisen en stijgende bouwkosten. Een lage grondprijs is daarom een extra belangrijke factor om betaalbare woningen voor deze doelgroep te realiseren. Locatie Dierenweide heeft deze factor, vandaar de focus vanaf het begin door de werkgroep op mogelijkheden voor starterswoningen op deze locatie.

Tijdens een gemeentelijk ambtelijk overleg met wethouder Hiddinga zijn de 5 projecten in V-V besproken. Daarbij is met name het project Dierenweide onder de loep genomen. Het financiële kader van dit plan, van groot belang voor de grondprijs van starterswoningen, is nog niet duidelijk. Een complicerende factor is de claim voor de bouw van een vrijstaande woning met een grote kavel op deze locatie. De slotsom vanuit de gemeente is dat aan het plan dat nu op tafel ligt (nog) geen medewerking kan worden gegeven. De gemeente wil eerst een duidelijk kader omschrijven waar dit plan aan moet voldoen.

In dit kader (Nota van uitgangspunten) zal vanuit de gemeente worden aangegeven welke partij welke rol en positie heeft in de ontwikkeling van deze locatie. Daarnaast zullen ook kaders worden opgenomen op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, verkeer (ontsluiting, parkeren), stedenbouw en andere zaken. De gemeente zal dit kader uitwerken en voorleggen aan de betrokken partijen.

Besluitvorming door de gemeente

De bedoeling is het Woonprogramma van DKK Gelderland als basis te gebruiken voor een B&W-voorstel waarin de gemeente principeakkoord geeft voor het in procedure brengen van deze plannen. Alhoewel er in de inventarisatie van de woningbehoefte is gebleken dat er grote belangstelling is voor de woningen, is de tijd nog niet rijp om nu groen licht te geven voor alle 5 locaties. Daarnaast is er ervaring in andere kernen dat belangstelling niet meteen betekent dat iedereen daadwerkelijk een woning gaat kopen of huren. De gemeente heeft DKK Gelderland daarom verzocht te wachten met het vrijgeven van het Woonprogramma.

Starten met 4 locaties, Dierenweide wat later

De gemeente realiseert zich dat dit gevolgen heeft voor het tempo van het bouwen van het plan Dierenweide, en daarmee de bouw van starterswoningen. Voorkomen moet worden dat daarmee de realisatie van de andere plannen wordt vertraagd. De gemeente wil, om het tempo erin te houden, op korte termijn principe-medewerking verlenen aan de locaties Pastoor Balkstraat, Hoofdstraat plan Koops, “Uuthuuske” op kavel gemeente Weverstraat en de Zon Veldhunten. Dit op voorwaarde dat er in deze plannen meer nadruk komt op het realiseren van betaalbare woningen en de plannen daarop worden aangepast. Op basis van deze aanpassingen worden deze vier plannen in de loop van maart voorgelegd aan het college van B&W voor een principeakkoord. De initiatiefnemers zullen worden benaderd over mogelijke aanpassingen.

Voor de locatie Dierenweide zal de gemeente zoals aangegeven een kader opstellen. Dit kader zal in het hiervoor genoemde collegevoorstel worden opgenomen. Na uitwerking van het plan Dierenweide op basis van dit kader zal een apart collegebesluit worden genomen.

Logo VDVV transparant klein            DKK logo              oudeijsselstreek logo