Na de inventarisatie-gesprekken is met behulp van de tips van diverse personen is onderzocht welke locaties in Varsselder en Veldhunten mogelijk zijn voor woningbouw. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende 5 punten:
1. Er moet een duidelijke aantoonbare behoefte zijn
2. Vervanging grote woning door kleinere nieuwe woningen
3. Bestaande gebouwen verbouwen tot woningen
4. Inbreiding voor uitbreiding
5. Omwonenden goed betrekken bij de planvorming

Om Varsselder ligt een strakke contour. Woningen mogen niet buiten deze contour gebouwd worden zonder toestemming van de provincie. Gekeken is dus vooral naar inbreidingslocaties. Daarbij is de groene belevingsruimte ( voormalig 3e voetbalveld )in beeld. De bedoeling is dan door heririchting van de "Groene belevingsruimte" woningbouw mogelijk te maken.

De volgende koopbehoefte is voor de korte termijn (periode tot en met 3 jaar) opgehaald: 4 vrijstaande, duurdere woningen, 3 flexwoningen (tijdelijke woningen), 7 starterswoningen, 3 seniorenwoningen en 1 woning met grote schuur t.b.v. bedrijfsactiviteiten.
De huurbehoefte betreft 4 flexwoningen.
Met leden van de werkgroep Wonen zijn de uitkomsten van het onderzoek besproken en is gekeken welke locaties het meest wenselijk en mogelijk ook haalbaar zijn. Op basis van deze uitkomst worden gesprekken gevoerd met de eigenaren met de vraag of zij mee willen werken aan het mogelijk maken van woningen op hun grond. Eind juni worden de resultaten van de gesprekken met grondeigenaren besproken met het projectteam Wonen van de gemeente Oude IJsselstreek.

Daarna hopen we zo spoedig mogelijk een bewonersavond te houden, waarop u inzicht krijgt in de plannen en dan kunnen we samen met de omwonenden en de nieuwe bewoners de plannen verder uit werken tot een concept Woonprogramma Varsselder - Veldhunten voor de komende jaren. Komend najaar kan de gemeenteraad dit woonprogramma vaststellen, waarna gestat kan worden met de uitvoering.

Woonwensen1

Delen