Mede dorpsgenoten,

Zoals u al weet uit eerdere artikelen zijn we als Vereniging Dorpsbelangen V-V nog steeds in gesprek met de gemeeente over de  voorgenomen plannen wat betreft het onderhoud aan de N817 Ulft -Gendringen en de consequenties die dit voor ons dorp voor zich mee brengt. Deze communicatie verloopt niet echt soepel.

Zo worden wij bv. tijdens communicatie/ overleg momenten tussen provincie en gemeente niet uitgenodigd. Er wordt dus nog steeds over de burger gesproken i.p.v. met de burger. Deze conclusie heeft ons als bestuur van VDVV doen besluiten een Wob (Wet openbaarheid bestuur) verzoek in te dienen bij de gemeente Oude Ijsselstreek. De strekking van dit Wob-verzoek is onderstaande:

"In het kader van gepland onderhoud van de N817 Ulft – Gendringen en de daarbij behorende maatregelen verzoeken wij u ons alle informatie / documenten te verstrekken die hebben geleid tot de besluitvorming ( intern / extern) en uitvoering van voorgenomen maatregelen."

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoeken wij de gemeente Oude -Ijsselstreek ons de gevraagde informatie toe te sturen.

We wachten deze termijn af en zullen u op de hoogte blijven houden van ontwikkelingen. Essentieel bij de eventuele juridische vervolgstappen is uw mening als inwoner. Spreekt u, uw steun uit voor de vervolgstappen uit? ,  of denkt u het zal mijn tijd wel duren?                                                                                                              

De dorpsenquete die u deze week ontvangen heeft /gaat ontvangen geeft u de de mogelijkheid om zaken aan te geven die u nu, maar zeer zeker ook naar de toekomst toe belangrijk vindt voor u als inwoner / ons als dorp. Vul deze enquete in op papier / of digitaal.

 Geef ons als VDVV  input zodat we samen weer een dorpsvisie met een doorkijk richting 2025 kunnen samenstellen die gemaakt is voor en door de inwoners van Varsselder -Veldhunten zelf.

uw mening telt