Veel inwoners vragen ons als VDVV wat nu de actuele stand van zaken is aangaande de voorgestelde aanpassingen van de N817 ( Oude Ijsselweg).

Als VDVV hebben we namens onze achterban de gemeenteraad begin juli nogmaals gewezen op de gevolgen voor het dorp als het schtetsontwerp zoals deze nu voorgesteld is wordt uitgevoerd. In deze brief hebben we duidelijk aangeven onze bezwaren nader toe te willen lichten. Helaas heeft geen van de fracties van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

1/2 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders heeft haar standpunt met betrekking tot de N817 per brief  gedeeld met het college van gedeputeerde staten (GS) van de provincie Gelderland. Namelijk dat realisatie van de rotonde prioriteit heeft in verband met het vergoten van de verkeersveiligheid. In de brief aan GS verzoekt het college van B&W de provincie (GS)hen om met VDVV in gesprek te treden.

In deze brief aan gedeputeerde staten van de provincie Gelderland ( d.d 17 augustus) staat het volgende verzoek vanuit gemeente:

"Wij zouden het echter betreuren dat een moeizaam ervaren procesverloop (vanuit de optiek van de belangenvereniging) tot een verder moeizaam (juridisch) procesverloop in de toekomst zal leiden. Daarom

verzoeken wij u om (voorafgaand aan het nemen van verkeersbesluiten) in gesprek te treden met de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten. Deze vorm van inwonersparticipatie kan ons inziens

leiden tot alternatieve oplossingen, zorgen voor meer wederzijds begrip en bezwaren wegnemen. "

brief-provincie-Gelderland-inzake-N817-Ulft-Gendringen-2.pdf

Helaas moeten we als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder -Veldhunten  constateren dat we tot op heden geen enkele reactie hebben mogen ontvangen. Er wordt dus nog steeds over ons gesproken in plaats van met ons. Dit is voor ons onacceptabel. We hebben daarom nogmaals een brief aan de gemeenteraad en college van B&W verstuurd met een aantal vragen waarop wij antwoord willen hebben.

20171104-Brief-BW-gemeenteraad-N817.pdf

Afbeeldingsresultaat voor burgerparticipatie


Delen