Beste inwoners,

 De gemeenteraad wil graag u als burger betrekken bij het opstellen van een toekomstvisie.

Om feedback te krijgen hebben ze een enquete uitgezet. Voor ons als Dorpsbelangen is het belangrijk dat we de gemeenteraad als democratisch gekozen orgaan zoveel mogelijk  feedback teruggeven om mee aan de slag te gaan.

Alleen met uw hulp komen er daadwerkelijk vernieuwingen tot stand. Laat de mogelijkheid dus niet verloren gaan om uw te laten horen. Met uw hulp krijgt het woord burgerparticipatie ook echt een invulling.

Namens de gemeenteraad willen wij u vragen om onderstaande digitale enquête te verspreiden onder uw leden, met het verzoek deze in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost max. 10 minuten.

https://goo.gl/forms/ByInB4Wxy5rioNjL2

 Waarom deze enquête?

Zoals u wellicht weet, gaan we aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Een toekomstvisie. We willen een vitale en leefbare gemeente blijven, waar het prettig leven, werken en wonen is, ook in 2030. Voor jong en oud.

De komende tijd gaat de gemeente met inwoners, belangenverenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten hierover in gesprek.

 De gemeenteraad hecht er veel belang aan om het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie op een vernieuwende manier invulling te geven. En de gemeenteraad wil daar zelf ook actief mee aan de slag. Dus de omgevingsvisie ontwikkelen in interactie met inwoners.

 De raad wordt hierbij ondersteund door een pilot vanuit het ministerie van BZK en de VNG: Democratic Challenge. De enquête is door het ministerie opgesteld en helpt de gemeenteraad om duidelijkheid te geven over ieders rol in het proces. In eerste plaats die van de raad, maar ook die van ambtelijke organisatie, college en samenleving.

De vragenlijst wordt dan ook uitgezet bij zowel de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie alsook een grote groep inwoners. De resultaten leiden tot een soort 0-meting: een foto van de lokale democratie.

Leefwereldsysteemwereld

 

Delen