De gemeente Oude IJsselstreek heeft aannemersbedrijf De Liemers uit Duiven opdracht gegeven voor het groot onderhoud aan de Berghseweg ( parallelweg)in Varsselder

 

Aan het deel van de Berghseweg  ( parallelweg) gelegen tussen de Vicarisweg en de Hoofdstraat gaat aannemersbedrijf de Liemers onderhoud uitvoeren aan de verharding. De bestaande verharding inclusief de kolken en de putranden worden verwijderd en vervangen door nieuwe klinkers, kolken en putranden. Hierbij zal het huidige tracé en de wegbreedte hetzelfde blijven. De werkzaamheden zal in fasen worden uitgevoerd. Over de start van de werkzaamheden en de fasering zal de aannemer op korte termijn de aanwonenden verder informeren.

Onderhoud groen

Door de staat van onderhoud van de bomen aan de noordzijde van de Berghseweg zijn deze, vooruitlopend op de werkzaamheden aan de verharding door de gemeente verwijderd. Gelijktijdig zal de gemeente ook het grind op diverse plekken in de bermen verwijderen en afvoeren en zal vervolgens de bermen inzaaien met gras. Het blijkt dat de gemeente van plan is deze werkwijze op termijn in het hele dorp toe te passen.

Als VDVV hebben we in een korte reactie richting de gemeente laten blijken dat we als VDVV erg kritisch zijn wat betreft deze werkwijze.  Varsselder-Veldhunten is in 2008 benoemd als pilotproject “groen”. Helaas is hier verder nooit invulling aan gegeven.

In het beleidsplan ´Groen doen we Samen, Groenbeleidsplan 2014-2024´ is door de gemeente in 2014 het volgende beschreven:

Actief burgerschap

We stimuleren participatie in het beheer van de openbare ruimte. Want een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door participatie versterkt de sociale cohesie en betrokkenheid, doordat mensen elkaar meer ontmoeten in de openbare ruimte. We bieden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de ruimte voor initiatieven. We maken ze medeverantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en het beheer van de gezamenlijke openbare ruimte.

Als VDVV moeten we constateren dat met de nu gekozen werkwijze geen recht wordt gedaan aan de door de gemeente opgestelde beleidsplan.

Inmiddels hebben we de toezegging van de gemeente dat er alsnog een avond wordt belegd met aanwonenden en VDVV over de invulling van het groen / bomen. Nadere info hierover volgt.

Berghseweg.1jpg  Berghseweg

Delen