Back to Top

Privacy statement

 1. Logo Dorphuus kleinAlgemeen
  ‘Stichting Gemeenschapshuis Varsselder-Veldhunten (SGVV)’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
  In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ‘SGVV’.
 2. Wat zijn persoonsgegevens?
  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.
 3. Verwerkt ‘SGVV’ persoonsgegevens?
  Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
  1. Vrijwilligers van ‘SGVV’ (NAW-gegevens, e-mailadres, IBAN rekeningnummer (indien van toepassing));
  2. Bestuursleden van ‘SGVV’ (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
  3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere verenigingen, organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (vereniging, naam, e-mailadres en telefoonnummer)
  4. Gebruikers van ’t Dorpshuus (NAW-gegevens, e-mailadres, IBAN rekeningnummer)
  5. Personeelsgegevens vallen onder de Arbowet.
 4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
  De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:
  1. Vrijwilligers: De vrijwilligersadministratie wordt uitgevoerd door de de secretaris en de leden van de horecacommissie van ‘SGVV’ en staan op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming;
  2. Bestuursleden, contactpersonen, beheerders en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van ‘SGVV’. Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord beveiligde computer met adequate virusbescherming;
  3. Gebruikers en leveranciers: De secretaris en penningmeester van ‘SGVV’ beheren persoonsgegevens van gebruikers en leveranciers. Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 5. Waarvoor verwerkt ‘SGVV’ deze gegevens?
  De persoonsgegevens die ‘SGVV’ verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
  2. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van ontwikkeling van het Dorpshuus;
  3. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
  4. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig;
  5. Leveranciers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.
 6. Verwerkt ‘SGVV’ ook bijzondere persoonsgegevens?
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ‘SGVV’ verwerkt deze gegevens niet.
 7. Hoe gaat ‘SGVV’ met mijn persoonsgegevens om?
  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.
 8. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
  Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:
  1. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden van ‘SGVV’;
  2. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden ‘SGVV’;
  3. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door leden van het DB en leden van de horecacommissie van ‘SGVV’ en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
  4. Gebruikers: De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen worden ingezien door de bestuursleden van ‘SGVV’.
  5. Leveranciers: De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen worden ingezien door de bestuursleden van ‘SGVV.
 9. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  Gegevens gerelateerd aan de vrijwilligers inzet en het ruimtegebruik in ’t Dorpshuus worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals benodigde vrijwilligers en ruimtegebruik over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.
 10. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is ‘SGVV’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 11. Kan ik zien welke gegevens ‘SGVV’ van mij verwerkt?
  U kunt een verzoek indienen bij de secretaris van ‘SGVV’ om deze gegevens in te zien. De secretaris is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 12. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
  Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van ‘SGVV’, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 13. Wijzigingen
  ‘SGVV’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van www.varsselderveldhunten.nl te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via: https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/t-dorpshuus/privacy-statement

MEI 2018

Wilt u dit privacystatement downloaden als PDF? pdfPrivacy Statement SGVV