VERSLAG ALGEMENE LEDENRAADVERGADERING VERENIGING KERKGEBOUW VARSSELDER-VELDHUNTEN D.D. 6 MAART 2019

Locatie Kerkgebouw in Varsselder
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanwezig: namens het bestuur van de vereniging: Toon van de Wetering, voorzitter, Gerda van de Wetering, secretaris, Hans Bruins, penningmeester, Gerhard Teeuwsen, bestuurslid en Dirk Wanders, bestuurslid en 48 leden van de vereniging
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering door het luiden van de kerkbel en heet iedereen van harte welkom op deze eerste algemene ledenvergadering van de vereniging.

2. JAARVERSLAG 2017-2018
In het jaarverslag, dat door de secretaris wordt weergegeven, worden alle activiteiten genoemd die vanaf het begin in oktober 2017 tot en met 2018 in de kerk hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten bestonden hoofdzakelijk uit 8 uitvaartvieringen van inwoners of oorspronkelijke inwoners van Varsselder-Veldhunten en 8 themavieringen, georganiseerd door de vrijwilligersgroep “Sterk voor de Kerk”. Daarnaast hebben eerstejaarsleerlingen van het Almende-college “De Wesenthorst” in Ulft in de Goede Week onze kerk bezocht in het kader van hun activiteitenweek. De voorzitter bedankt de secretaris voor het jaarverslag.

3. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017-2018
De penningmeester geeft op onderdelen een nadere toelichting over het financieel verslag over een gedeelte van 2017 en over 2018. Het jaar 2018 werd met een positief saldo van € 9.959,79 afgesloten.

4. VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaande uit Peter Kock en Nelleke Wissing, heeft de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Voor het volgend jaar zegt Nardi Kleinsma toe om samen met Peter Kock zitting te nemen in de kascommissie. Als reservelid meldt zich Hans Boland. Penningmeester en kascommissie worden bedankt voor hun inzet.

5. TOEKOMSTPERSPECTIEF DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter laat een aantal zaken de revue passeren. Monumentenwacht Gelderland heeft een meerjarig onderhoudsinspectierapport van de kerk en het Trefpunt opgesteld. Naar aanleiding van dit rapport wordt binnenkort gestart met het repareren van de dakgoten. De gemeente verleent in totaal 40% subsidie per jaar op onderhouds-werkzaamheden op basis van een vooraf goedgekeurde offerte. Daarna is het schilderwerk aan de beurt, maar deze werkzaamheden zullen, gelet op het financieel aspect, wellicht gefaseerd over meerdere jaren worden uitgevoerd. Om deze uitgaven te bekostigen is het bestuur in 2017 en 2018 in Varsselder en Veldhunten langs de deur geweest voor de verkoop van ledencertificaten á € 25,-- Dit heeft eind 2018 geresulteerd in een bestand van ruim 200 leden en 260 ledencertificaten. In 2019 is en wordt deze actie herhaald en hierbij heeft elk lid het boek “Honderd jaar historie van de kerk en school in Varsselder-Veldhunten” ontvangen. Dit boek is samengesteld en geschonken door de oprichters van de vereniging, de heren Jan Frazer en Henk Wanders. Er wordt een dringend beroep gedaan op de leden om ten aanzien van het lidmaatschapsgeld een machtiging af te geven zodat tijd gespaard kan worden met de rondgang langs de deur. Immers het bestuur bestaat maar uit 5 leden en er is al genoeg werk aan de winkel om toekomstige activiteiten te gaan ontwikkelen. Het bestuur komt eenmaal per maand/6 weken bijeen om diverse onderwerpen en problemen te bespreken. Een van deze onderwerpen is de samenwerking met het naastgelegen Dorpshuus. Er zijn vooralsnog plannen om in het kader van de herinrichting van het kerkplein, een verharde doorgang te creëren naar het Dorpshuus en op het kerkplein een paar extra parkeerplaatsen te maken voor bezoekers die slecht ter been zijn. Hierover is men nog met de gemeente in gesprek en wellicht wordt het materiaal geleverd maar moeten we wel zelf de werkzaamheden verrichten. Wim Klompenhouwer van Stichting Dorpsbelangen vult aan dat vrijwilligers worden gezocht om te zijner tijd enkele zaterdagen te helpen met de bestrating. Een meerderheid van de leden geeft aan met de herinrichting van het kerkplein, inclusief de verbinding naar het Dorpshuus akkoord te gaan.
Om de kerk meer te gaan ‘vermarkten’ is het wellicht noodzakelijk om (een aantal) kerkbanken te verwijderen en daarvoor in de plaats stoelen te plaatsen. Een meerderheid van de vergadering staat hier niet onwelwillend tegenover maar een aantal leden merkt op het wel jammer te vinden en welllicht kan een oplossing gevonden worden om de banken mobiel te maken zodat ze, wanneer nodig, verplaatst kunnen worden? Jan Frazer geeft aan dat het verwijderen van de kerkbanken volgens hem, statutair gezien, niet geoorloofd is. Het bestuur is vooralsnog een andere mening toegedaan en de voorzitter geeft aan dat een en ander vanzelfsprekend eerst goed getoetst zal worden. Er zijn nu ook nog geen concrete plannen, maar het is wel van belang om alvast de mening van de leden te polsen alvorens tot dergelijke acties overgegaan kan worden.
Verder wordt vanuit het bestuur gevraagd wat de leden denken over b.v. het inrichten van een opbaarplek in de kerk of het Trefpunt bij overlijden van inwoners van ons dorp. Ook hier is de vergadering in meerderheid mee eens.
De voorzitter brengt ook de overlast van ballen op het kerkhof ter sprake. Er is contact geweest met de voetbalvereniging om maatregelen te treffen om overlast te voorkomen.
Om toekomstige plannen te kunnen verwezenlijken, is uiteraard de hulp van de leden hard nodig. Zo is het belangrijk om een activiteitencommissie samen te stellen van mensen met een creatieve geest die zich gaan richten op het organiseren van activiteiten in de kerk zoals concerten, exposities, dorpsactiviteiten e.a. Verder wordt gezocht naar mensen die zo nu en dan op afroep de kerk en het Trefpunt willen schoonmaken. Ook is uitbreiding noodzakelijk van de tuinploeg. Zij onderhouden elke dinsdag de begraafplaats en het kerkplein; in de winter overdag en in de zomerperiode op de avond. Het bestuur is ook op zoek naar mensen die onderhoudsklussen willen verrichten of mogelijk willen meehelpen om bedrijven te benaderen voor sponsoring. Aan het eind van zijn pleidooi geeft de voorzitter nogmaals aan dat het vijfkoppige bestuur al dit werk niet kan verrichten en dat de gemeenschap van Varsselder-Veldhunten zelf ook de handen uit de mouwen moet steken om het kerkgebouw in stand te houden.

6. RONDVRAAG
Vanuit de leden komen ondermeer de volgende vragen.
Kunnen er ook doopfeesten plaatsvinden in de kerk.
Geantwoord wordt dat er in de kerk geen sacramentele vieringen meer mogen plaatsvinden, zoals kerkelijk huwelijk of het heilig doopsel. Burgerlijke huwelijken zijn wel toegestaan.
Waarom worden de leden geïnformeerd via de post en niet via e-mail?
Geantwoord wordt dat het vaak moeilijk is om emailadressenbestand up to date te houden omdat wijzigingen vaak niet doorgegeven worden. De voorkeur gaat uit naar persoonlijke bezorging in het dorp en per post voor leden buiten het dorp of het afgelegen buitengebied. Leden worden wel verzocht om, zo mogelijk, hun emailadres te vermelden op de presentielijst van deze vergadering.
Is het een idee om samenwerking te zoeken met andere partijen?
Het bestuur ziet zo mogelijk heil in samenwerking met besturen van de andere afgestoten kerken in de gemeente, zodat niet iedereen het wiel zelf moet uitvinden. Je kunt van elkaar leren en ideeën opdoen.

7. SLUITING
Aan het eind van de vergadering melden zich enkele leden voor vrijwilligerswerk op gebied van hand en spandiensten en schoonmaakwerkzaamheden. Het bestuur kan dit enorm waarderen en hoopt dat nog meerdere leden zullen volgen. De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.