Back to Top


Deze historische schets van het dorp is samengesteld door de heer B. Kroesen.
Benny Kroesen is schrijver van onder andere het boek,
‘Varsselder-Veldhunten, kroniek van een dorpsgemeenschap’.
Een echte aanrader voor een ieder  die zich eens echt wil verdiepen in de rijke cultuurhistorie van ons dorp.


 

Twee buurtschappen

Varsselder Veldhunten staat bekend als het dorp met de dubbele naam. Oorspronkelijk waren het twee buurtschappen die hun naam alle eer aan deden. Varsselder was een uitgestrekte woonbuurt zonder dorpskern en vormde met Etten en Ulft de ijsselweiden. Dit waren weilanden tot aan de IJssel, die door de adellijke machthebbers werden beheerd. De boeren mochten hier hun koeien laten grazen tegen betaling. Dit woongebied kreeg verschillende namen toebedeeld waaronder IJselder en Varswei, waaruit Varsselder ontstond.

 De oorsprong van de naam Veldhunten moet men zoeken bij de familie Hunten, die woonde aan wat nu is de Elsterweg 3, J. Schepers.

Dit waren mensen die veel invloed hadden en anderen de baas waren. Hieromheen vormde zich een kern met een aantal woningen. Deze en nog verder in het veld gelegen woningen deden de naam Veldhunten ontstaan. Zo was de situatie ongeveer in het begin van de 20e eeuw.Het merendeel van de huizen bestond uit boerderijen en kaatsteden (daghuurderswoningen). Deze mensen stelden hun diensten ter beschikking aan de grote boeren, hetgeen weer ten gunste kwam aan hun eigen bestaan.
 

 Het boerenbestand

Zoals reeds gezegd had de boerenbevolking een belangrijke invloed in ons dorp met name in de eerste helft van de 20e eeuw.

 Steenfabrieken

Behalve het boerenbestand, was er rond 1900 nog een vorm van werkverschaffing en wel de stenenindustrie.

 Hoe het dorp zich verder ontwikkelde

Naargelang de jaren dertig verstreken, kwamen er in het dorp verspreid meer woningen bij. Gemeentelijke bestemmingsplannen waren er nog niet en men kon bouwen waar een stuk grond bemachtigd werd. Meestal gebeurde het bouwen op eigen grond of er werd wat uitgewisseld met anderen.

 Doorgangswegen en paden

De woonkernen van beide buurtschappen, alsmede de woonbuurten in het buitengebied, waren met elkaar verbonden door wegen en paden . waarvan alleen de verbindingsweg tussen Ulft en Azewijn verhard was.

 

Locaties van het Gilde

Al vijf eeuwen lang heeft in Varsselder-Veldhunten waarschijnlijk een gilde bestaan en deze wordt dan ook tot één der oudste gilden van Gelderland gerekend.

 De naoorlogse jaren

Direct na de bevrijding in 1945 werd begonnen met de herstelwerkzaamheden aan huizen en gebouwen. Varsselder-Veldhunten bleef in de woonontwikkeling doorgaan en kreeg de volle medewerking van de Gemeente en Provincie. Telkens werd er gedacht en gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.

Anno 2011 zijn er diverse initiatieven voor woningbouw in ons dorp. Op een aantal locaties zijn er ontwikkelingen voor nieuwe woningbouw, zoals op de plek van de huidige Möll  op het “derde veld” en van van de Pavert. Ook voor de komende jaren lijkt verdere groei van het aantal woningen in ons dorp geborgd. Belangrijke ruimte voor de leefbaarheid van Varsselder- Veldhunten !!!